Sökning: "Yasmin Garcia Johansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yasmin Garcia Johansson.

  1. 1. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
    Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

    Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER