Sökning: "Yi Shi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yi Shi.

  1. 1. Kartläggning av databehov inom Scania Motortillverkning : Förberedelser inför digitalisering

    Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :Jianing Zong; Yi Shi; [2018]
    Nyckelord :Digitalization; Industry 4.0; KPI; Data; Machining; Digitalisering; Industri 4.0; KPI; OPE; Data; Bearbetning;

    Sammanfattning : I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin värdekedja. LÄS MER