Sökning: "Yildiz"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet Yildiz.

 1. 1. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 2. 2. Klyftan mellan utbildningen och kompetenskravet hos revisorerna : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Berfin Yildiz; Divine Kamariza; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en ökad förståelse över hur digitaliseringen har  påverkat revisionsbranschen och få en fördjupad förståelse över vilka kompetenskrav digitaliseringen har medfört till revisionsbranschen. Därmed är syftet även att undersöka ur revisionsbyråernas perspektiv i vilken utsträckning högskoleutbildningen täcker de kompetenserna som förväntas hos revisorerna i praktiken utöver RI:s nya utbildningskrav. LÄS MER

 3. 3. Culture, Gender, and Emotions in Urban Green Spaces : Migrant women’s encounters of urban green spaces in Istanbul and Stockholm

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Yildiz Gulce Demirer; [2022]
  Nyckelord :Feminist geography; emotional geography; urban green space; encounter; affect; qualitative GIS;

  Sammanfattning : This thesis sets out to explore how immigrant women encounter urban green spaces in Istanbul and Stockholm in their everyday lives. Underlying this focus is the importance of urban green spaces’ in providing a sustainable future and a healthy life for all and inequalities in accessing these spaces. LÄS MER

 4. 4. Vilken påverkan har funktionellt skrivande på elevers skrivutveckling? : En kvantitativ textanalys av elevtexter i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Rask; Susanne Paulsson Yildiz; [2022]
  Nyckelord :Funktionellt skrivande; Socialsemiotiska perspektivet; Skrivutveckling; Tidiga skolår; Textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om vilken påverkan funktionellt skrivande har på elevers skrivutveckling. Studien görs inom ett projekt där man genomfört en intervention för funktionellt skrivande där interventions- och kontrollklasser jämförs. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om hur företag identifierar och inkluderar sina intressenter samt vad syftet är med hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Berfin Yildiz; Yaqin Hajiismail; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER