Sökning: "Ylenfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Ylenfors.

 1. 1. Strukturerade textsamtal enligt Reciprok undervisning : en interventionssudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Rumar; Hillevi Ylenfors; [2012]
  Nyckelord :textförståelse; läsförståelsestrategier; reciprok undervisning; textsamtal; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna interventionsstudie är att undersöka om explicit undervisning med strukturerade textsamtal enligt reciprok undervisning kan främja elevers förståelse av text samt förmåga att göra egna sammanfattningar. Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella och det pragmatiska perspektivet, där lärande genom praktisk handling och interaktion med andra står i fokus. LÄS MER

 2. 2. "Man måste kämpa mer än alla andra". Hur några elever i läs- och skrivsvårigheter upplever sin skolsituation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mari Ylenfors; [2011-09-16]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; självbild; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra elevers erfarenheter av att vara i läs- och skrivsvårigheter och lyfta fram det som de upplevt genom åren i skolan, hur deras motivation och självbild påverkats och hur de hanterat sina svårigheter. Syftet preciseras i följande frågeställningar: • Hur upplever elever i läs- och skrivsvårigheter sin skolsituation?• Hur upplever eleverna att läs- och skrivsvårigheterna påverkat deras skolmotivation?• Hur upplever eleverna att läs- och skrivsvårigheterna påverkat deras självkänsla?• Hur har eleverna hanterat svårigheterna?• Hur upplever eleverna att de blivit bemötta av pedagoger i skolan?• Hur upplever eleverna att de fått hjälp i sina svårigheter?Denna kvalitativa studie genomfördes utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats. LÄS MER

 3. 3. Elevers inflytande i lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Carina Johansson; Mari Ylenfors; [2009-10-26]
  Nyckelord :lärande; inflytande; läroprocess;

  Sammanfattning : Centrum för denna studie utgörs av ett försök att fånga hur några lärare förhåller sig till elevers inflytande i lärande och hur deras elever tycker att detta inflytande fungerar i praktiken. Med utgångspunkt i några relativt konkreta frågeställningar - hur arbetar lärare med elevers inflytande i lärande, hur uppfattar elever att de har inflytande i lärande och på vilket sätt har de då inflytande samt vilka för och nackdelar finns med elevers inflytande i lärande - genomfördes en mindre intervjustudie med fyra lärare som arbetar i skolår fem samt några av deras elever. LÄS MER