Sökning: "Ylva Cavalli Björkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Cavalli Björkman.

  1. 1. Relationers betydelse för elever i behov av särskilt stöd En kvalitativ intervjustudie med grundskollärare

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Ylva Cavalli Björkman; Simone Jansson; [2020-03-04]
    Nyckelord :relation; lärande; relationellt lärarskap; lärares relationskompetens; elever i behov av särskilt stöd; Pedagogiskt relationellt lärarskap PeRL ;

    Sammanfattning : Studien riktar fokus till relationen mellan lärare och elev vilket är centralt för undervisning och lärande. I läroplanen ställs krav på att lärare och elever tillsammans ska formulera mål, innehåll och arbetsformer för undervisningen, vilket kräver en relation som består av ömsesidig respekt och kännedom om varandras behov och förväntningar. LÄS MER