Sökning: "Ylva Larsson Rosander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Larsson Rosander.

  1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
    Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER