Sökning: "Ylva Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ylva Lindström.

 1. 1. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapi för flyktingar för att främja integrationsprocessen samt hälsan - en litteraturstudie över aktuellt forskningsläge

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Ylva Benavides Lindström; Jenny Rodén Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Flyktingar; Folkvandring och Invandring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ofrivilligt behöva lämna sitt hemland är en bidragande faktor till ohälsa hos flyktingar. Arbetsterapeutens arbete med aktivitet kan hjälpa denna grupp av människor in i samhället och med att komma till rätta med och förebygga ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av sitt värkarbete under planerad hemförlossning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ylva Lindström; [2011]
  Nyckelord :Hemförlossning; värkarbete; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige genomförs ca 100 hemförlossningar varje år. I förlossningsprocessen har upplevelsen av värkarbetet stor betydelse för upplevelsen av förlossningen i helhet. Dock finns få studier som belyser upplevelsen av värkarbete, vare sig vid sjukhusförlossningar eller vid planerade hemförlossningar. LÄS MER

 4. 4. Ritualers betydelse vid växelvis boende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ylva Persson Lindström; Ola Lindskog; Yvonne Wallberg Andersson; [2009]
  Nyckelord :Rutiner; ritualer; växelvis boende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det framväxer rutiner/ritualer som underlättar för barn med växelvis boende och har separerade föräldrar. 18 föräldrar är intervjuade, 13 kvinnor och 5 män som varit separerade minst ett år och har gemensam vårdnad av barn under 18 år. LÄS MER