Sökning: "Ylva Utterström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Utterström.

  1. 1. Friluftsliv i ett förändrat kommunikationslandskap : En kvalitativ undersökning kring hur ny mediekonsumtion påverkar Umeå kommuns kommunikation

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Ylva Utterström; [2014]
    Nyckelord :Public sector; new media consumption; sociala media; social communication; two- way symmetrical communication; communication strategy; qualitative study; Umeå municipality; Offentlig sektor; ny mediekonsumtion; sociala medier; samhällskommunikation; tvåvägs-symmetrisk kommunikation; kommunikationsstrategi; kvalitativ studie; Umeå kommun;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine which communication channels and communication strategies Umeå municipality could use for information concerning outdoor recreation. To achieve this aim the following theories and views have been applied: social communication, communication strategies, two-way symmetrical communication, social media and uses and gratifications. LÄS MER