Sökning: "Yones Kargar Fard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yones Kargar Fard.

  1. 1. Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

    Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

    Författare :Payam Hayatpour Niki; Yones Kargar Fard; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. LÄS MER