Sökning: "YouTuber"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet YouTuber.

 1. 1. Det var en gång en Youtuber : Berättelseskrivande på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brandstedt; Camilla Herrlin; [2020]
  Nyckelord :Teaching of writing; narrative writing; elementary school; writing process; teaching strategies; multimodal texts; Skrivundervisning; berättelseskrivande; lågstadiet; skrivprocess; berättelsestruktur; textskapande; multimodala texter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. LÄS MER

 2. 2. Teknik på Youtube : En diskursanalys av teknik i Youtubevideor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Olivia Bång; [2019]
  Nyckelord :Technology discourse; Youtube; informal learning; Teknikdiskurs; Youtube; informellt lärande;

  Sammanfattning : Teknikämnet i grundskolans senare år är ett ämne som möter många problem. Ämnet har i sitt innehåll och syfte förändrats en hel del i och med de olika skolreformerna och idag (2018) saknar över hälften av de verksamma lärarna ämnesbehörighet. LÄS MER

 3. 3. Communication Strategies and Personal Branding in Webcasting. The cases of four early-movers on YouTube: Casey Neistat, Grace Helbig, Chase Jarvis, and Gary Vaynerchuk

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Celina Valverde; [2019]
  Nyckelord :YouTube; Personal Brand; Persuasive Discourse; Webcasting;

  Sammanfattning : Both everyday people and professionals like the four case studies presented in this thesis are now more than ever before capable of bypassing the intermediaries and reach large audiences by broadcasting their content online – often free of charge – with YouTube being the most widely democratised information medium in the popular social media landscape. Being an YouTuber or even a webcaster is an interactive process between creators and niche audiences based on the creation of a strong personal brand, a community of peers, collaborative models, the use of a persuasive discourse, and a narrative around authenticity. LÄS MER

 4. 4. Konsten att kommunicera ut två varumärken samtidigt : En retorikanalys om YouTubers upprätthållande av det personliga varumärket vid reklamsamarbeten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Löwenadler; [2019]
  Nyckelord :Argumentation analysis; Influencer marketing; Personal branding; Rhetorical analysis; Social media; YouTube; YouTuber.; Argumentationsanalys; Influencer marketing; Personligt varumärke; Retorikanalys; Sociala medier; YouTube; YouTuber.;

  Sammanfattning : Internet has created an opportunity for people to communicate with a larger audience and some internet users have become famous based on what they share on social media. These people are defined as influencers which includes people with a large group of followers on different social media platforms. LÄS MER

 5. 5. VETTIGA, MANIPULERANDE OCH YTLIGA YOUTUBERS - En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Molly Bergvall; Linnea Hjärn; Olivia Pernefors; [2018-09-12]
  Nyckelord :Youtube; youtubers; influencers; unga; påverkan; identitet; attityder; värderingar.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur unga uppfattar influencerspå Youtube.Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning omopinionsbildning, parasociala interaktioner/relationer, socialisation, identitet ochidentifikation samt tredjepersonseffekten. LÄS MER