Sökning: "Young Adult"

Visar resultat 1 - 5 av 531 uppsatser innehållade orden Young Adult.

 1. 1. Ungt föräldraskap - En fot i ungdomsvärlden och en fot i vuxenvärlden : En studie om hur unga föräldrar bemöts och framställer sig i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emilie Olsson; Amelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Young parents are a small and often stigmatized group in Swedish society. They don’t adhereto the Swedish norm concerning when parenthood should be entered into, which contributes tothe stigmatization. LÄS MER

 2. 2. Speech Fluency and Ageing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Harry Polfeldt; [2022]
  Nyckelord :fluency; age; ageing; aging; linguistics; language; disfluencies; disfluency; dysfluency; dysfluencies; speech; error; errors; psycholinguistics; pause; pauses; repetition; repetitions; lengthening; lengthenings; prolongation; prolongations; swedish; interruption; interruptions; filled; unfilled; unfilled pause; unfilled pauses; filled pause; filled pauses; speech error; speech errors; speech fluency; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Several physiological changes in the speech production process in old age have been documented, yet studies of cognitive changes are few and inconclusive. The current study investigates changes in rates of disfluencies, rates of speech errors and speech rate to examine if speech fluency changes throughout the adult lifespan, as well as whether the influence of task complexity on fluency remains constant regardless of the age of the speaker. LÄS MER

 3. 3. Government and Power in Young Adult Dystopias

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Hanna Persson; [2022]
  Nyckelord :literature; young adult literature; YA; dystopian fiction; dystopia; dystopias; dystopian literature; politics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Dystopian fiction first appeared as a literary genre in the 1870s and has since been known to conduct social criticism of the real world in a futuristic, fictive form. As it has evolved during the 20th century it has grown into a widely researched topic. LÄS MER

 4. 4. "Dra åt helvete, Klädkodskollar" : ­En kvalitativ innehållsanalys av Jennifer Mathieus Moxie och hur den kan användas i ett värdegrundsarbete med fokus på feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nellie Kullbor; [2022]
  Nyckelord :Gender; Young Adult Literature; Fundamental Values in School; Jennifer Mathieu; Genus; Ungdomsromaner; Litteratursamtal; Värdegrund i Skolan; Jennifer Mathieu;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur litteratur kan användas i ett integrerat värdegrundsarbete i svenskundervisning på gymnasiet, utifrån exemplet Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), med fokus på jämställdhet mellan könen. Genom att analysera romanen utifrån genus- och feministisk teori har värdefulla delar ur romanen lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse av att stärka unga patienters autonomi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Sandbeck; Theresia Hassel Hedihn; [2022]
  Nyckelord :Autonomy. District nurse. Vascular catheters. Work together. Young patients.; Arbeta tillsammans. Autonomi. Distriktssköterska. Kärlkateter. Unga patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag en brist på verksamma distriktssköterskor i Sverige samtidigt som befolkningen ökar. Ett resultat av detta är att mer ansvar läggs på de få distriktssköterskor som finns. LÄS MER