Sökning: "Young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 1183 uppsatser innehållade orden Young adults.

 1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER

 2. 2. Adolescents’ and Young Adults’ Transition Experiences when Transferring from Pediatrics to Adult Care : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Siyi Shang; Nuonuo Li; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Transformativt ledarskap : En studie om unga vuxnas upplevelser av transformativt ledarskap hos chefer inom näringslivet och idrottsledare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Wallenberg; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; chefskap; idrottsledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent of which transformative leadership is perceived by the respondents in sport leadership respectively managers. Previous studies have shown that managers have a lot to learn from sports leaders and that there are also similarities and differences between the different forms of leadership. LÄS MER

 4. 4. Att leva uppkopplad : Ungdomars och unga vuxnas upplevelser av sociala medier – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Kristiansson Dalin; Jonathan Laitila; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; experiences; mental health; self-esteem; social media; Psykisk hälsa; självkänsla; sociala medier; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier används idag av ungdomar och unga vuxna för att hålla sig socialt aktiva, ta del av vänners aktiviteter samt finna gemenskap. Självkänsla och känsla av sammanhang är delar som påverkar vår psykiska hälsa. Psykisk ohälsa beskrivs som ett individuellt tillstånd. LÄS MER

 5. 5. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER