Sökning: "Young people teenagers"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Young people teenagers.

 1. 1. Tre år med samtycke : En kvalitativ intervjustudie av ett urval 18-åriga ungdomars attityder till våldtäktsbrott och samtyckesbegreppet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bentzer; [2022]
  Nyckelord :Morality policies; consent law; rape; consent; feminist legal theory; adolescents; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, there has been a rise of consent laws in Europe – that is, sexual harassment laws based on consent rather than forms of violence. The laws can be viewed as a type of morality policies, which aspire to change key values regarding sexual relations and rape, especially among adolescents. LÄS MER

 2. 2. "Det vita snuset och marknadsföringsruset” : En kvalitativ studie om det vita tobaksfria snusets marknadsföring riktat mot unga.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fanny Sandberg; Lisa Ålstam; [2022]
  Nyckelord :Influencer; snus; Velo; semiotik; Instagram; tobaks fritt snus; marknadsföring; gruppidentitet; kapital; självframställning; sociala medier.;

  Sammanfattning : Between 2018 and 2021, the amount of young snuff users increased drastically. The same year, 2018, Velo, a tobacco free nicotine snuff, was launched on the Swedish market. They made themselves known through organizing big events and by engaging in influencer marketing. LÄS MER

 3. 3. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER

 4. 4. HEMMAPLAN ÄR HÄR : En studie om fritidsledares syn på anledningar till ungdomars användning av multietniskt ungdomsspråk

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nellie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :multi-ethnical; language; teenagers; slang words; multietniskt; ungdomsspråk; ungdomar; slang;

  Sammanfattning : A qualitative study conducted by semi-structured interviews with youth recreation leaders in a city in Västerbotten’s county in Sweden. The aim is to establish a greater knowledge regarding the youth recreation leader’s experiences of Swedish teenagers’ (17-25) reasons of use of multi-ethnical language among the teenagers, specifically with focus on certain categories as calques, slang words, non-inversion and broad generalization of prepositions. LÄS MER

 5. 5. ”Man måste uppfylla någon annans lust genom att gå över sin egen” : En kvalitativ intervjustudie om tonåringars och unga vuxnas sexuella problem och sociala normers negativa påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanna Langaard; Julia Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Negative social influence; sexual norms; youth clinics; social media; pornography; Negativ social påverkan; sexuella normer; ungdomsmottagningar; sociala medier; pornografi;

  Sammanfattning : Tonåringar och unga vuxna befinner sig i ett ständigt sökande efter sig själva, med en önskan om att få passa in och en längtan efter villkorslös kärlek. Den eviga tron på att vara odödlig och ett inte alltid utvecklat konsekvenstänk, gör ungdomen sårbar och riskbeteendena kan därför bli många. LÄS MER