Sökning: "Youth recreation center"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Youth recreation center.

 1. 1. Fritidshemmets vetenskapliga paradigmskifte: En diskursiv analys på fritidshemmets tolkning och användning av ”vetenskaplig grund”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Olsson; Max Braun; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; Diskursanalys; Fritidshemmet; Fritidshemslärare; Ledningspersonal; Vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare och ledningspersonal uppfattar och tolkar ett arbete som vilar på en vetenskaplig grund inom fritidshemmets kontext. Studien har sin grund inom den kvalitativa forskningen, där det genomfördes sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Materialitet och genus på fritidsgården. En pingisboll på vift, ett schackbord utan pjäser och den (o)synliga mobiltelefonen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Sandra Lundin; [2019]
  Nyckelord :Youth recreation center; youth culture; material culture; gender; social work; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how staff and young people use and experience materiality in the youth recreation center in order to increase staff's knowledge about ways of working with gender roles. The material consists of observation records and a focus group interview with staff from a youth recreation center in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi" : En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Calle Grip; [2019]
  Nyckelord :Rast; Rastverksamhet; inkludering; trygghet; lärmiljö; skolgård;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Styrd utomhuslek : Ett sätt att integrera flickor och pojkar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Mikael Åkesson; Edo Sabanovic; [2017]
  Nyckelord :Play; controlled activities; genus; attitudes; youth recreation center; Lek; styrda aktiviteter; genus; attityder; fritidshem;

  Sammanfattning : För att få pojkar och flickor att leka med varandra under utomhusvistelsen har styrda aktiviteter legat till grund för detta utvecklingsarbete på fritidshemmet. Detta efter ett samtal med arbetslaget på fritidshemmet där de ville utveckla utomhusvistelsen. LÄS MER

 5. 5. Fri lek är viktigt! : barns perspektiv på fri lek på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jonas Nordengren; [2016]
  Nyckelord :free play; identity; social skills; youth recreation center; children s perspective;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study was to investigate the child's perspective on the free play in the youth recreation center. The closer intention of the study has been to investigate what children themselves express as meaningful aspects of free play in the youth recreation center and what various opportunities children highlight when it comes to identity formation and social training in the free play. LÄS MER