Sökning: "Youths and Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Youths and Internet.

 1. 1. Communication of cultural heritage towards youths in Gothenburg Three culture institutions´ websites and Instagram

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emma Nordenberg; [2018-07-04]
  Nyckelord :Cultural heritage; cultural identity; youths; The Internet; social media; virtual ethnographic; sensemaking theory; multimodal communication; communication;

  Sammanfattning : To establish an understanding of how cultural heritage is communicated on the Internet through websites and Instagram, three institutions are selected to be observed through a virtual ethnographic analysis in combination with sensemaking theory. The institutions that has been observed are Röda Sten, Världskulturmuseet and Frilagret. LÄS MER

 2. 2. Politisk deliberation bland ungdomar : En jämförande undersökning av två diskussionsforum på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Lindroth; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; diskussionsforum; ungdomar; politiska frågor;

  Sammanfattning : This study examines how youths discuss politics in online forums in relation to the conditions of deliberative communication. To assess if, and to which extend the communication is deliberative a theoretical framework by Todd Graham and Tamara Witschge is being used. LÄS MER

 3. 3. Jag måste ju bete mig som en kille

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Berghman; Siri Björkgren; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; socialt arbete; ungdomar; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa området våld i ungas nära relationer, med fokus på det digitala våldet, och därav bidra med kunskap till det sociala arbetet med unga. Detta gör vi genom att undersöka unga personers uppfattningar om våld i nära relation, genus och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. ”Hela sociala livet ligger där nere i väskan och blippar” - En kvalitativ studie om skolkuratorers resonemang kring barn och ungas internetanvändning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicolina Larsson; Malin Hansson; [2017]
  Nyckelord :Internet; children; youth; social media; social work; school counselors; identity; generations; Social Sciences;

  Sammanfattning : Internet is a natural part of many people’s life, including children and youths. The aim of this thesis is to look into how school counselors reason regarding how children and youth uses the Internet and how they reason around their own work in relation to this. LÄS MER

 5. 5. Kränkningar på sociala medier : en del av ungdomars vardag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Mikael Bergman; Stefan Johansson; [2017]
  Nyckelord :Young people teenagers ; violations; internet; social media; strategies; social pedagogy; Ungdomar; kränkningar; internet; sociala medier; strategier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Sociala medier är en arena där många ungdomar är uppkopplade på stora delar av dygnet. Den nya arenan att umgås på har många fördelar, som till exempel bibehålla och utöka de sociala kontakterna. LÄS MER