Sökning: "Yrkesförberedande"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet Yrkesförberedande.

 1. 1. Skönlitteratur och andra typer av texter : En kvalitativ intervjustudie om 13 lärares didaktiska val i kurserna Svenska 1–3, SVA 3 och SFI kurs D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Sara Flodin; Ilona Henrysson; [2021]
  Nyckelord :Svenska; gymnasiet; skönlitteratur; didaktik; kvalitativa intervjuer; inkludering; proximal utvecklingszon; skolans demokratiska uppdrag; likvärdig undervisning;

  Sammanfattning : I studien undersöks svensklärares val av undervisningsmetoder och innehåll vid arbetet med skönlitteratur i kurserna Svenska 1–3, SVA 3 och SFI kurs D. Studien ämnade att svara på hur lärarna motiverar didaktiska val utifrån skolans uppdrag, vilka val lärarna gör kopplat till elevernas måluppfyllelse och utbildningsform samt hur läraren implementerar elevinflytande och medbestämmande vid skönlitterära inslag i svenskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Den utopiska visionen och realiteten: En skola för alla : En komparativ läromedelsanalys utifrån ett likvärdighetsperspektiv i gymnasieskolans läromedel i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Angelica Karlsen; Julia Hillgren; [2021]
  Nyckelord :En skola för alla; Den proximala utvecklingszonen; The beautiful risk of education; differentiering; likvärdig undervisning; studieförberedande program; yrkesförberedande program; gymnasieskola; innehållsanalys; styrdokument;

  Sammanfattning : Undersökningen grundar sig på fyra olika läromedel som riktar sig mot kursen Svenska 1 på gymnasial nivå. Två av de analyserade läromedlen riktar sig specifikt mot yrkesprogram, vilka är Kontext: svenska 1 för restaurang- och livsmedelsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2013) och Kontext: svenska 1 för vård- och omsorgsprogrammet (Hedencrona & Smed-Gerdin 2014). LÄS MER

 3. 3. Kan utbildningstyp och personlighetshärdighet predicera gymnasieelevers akademsika self-efficacy?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Vihlborg; Frida Andersson; [2021]
  Nyckelord :academic self-efficacy; hardiness; secondary school students; vocational education; college preparatory education;

  Sammanfattning : Akademisk self-efficacy innebär att ha tilltro till ens förmågor relaterat till skolkontexten. Tidigare studier visade att tilltron är en tillgång att ha som elev. Denna tilltro är positivt relaterad till personegenskapen personlighets-härdighet som består av dimensionerna engagemang, kontroll och utmaning. LÄS MER

 4. 4. Elevperspektiv på svenskämnet : -       En intervjuundersökning om elevers erfarenheter av svenskämnet på yrkesförberedande gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Paulsson; [2021]
  Nyckelord :svenskämnet; elevperspektiv; motivation; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet; yrkesförberedande gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå hur gymnasieelever på de yrkesförberedande program ser på det gymnasiegemensamma ämnet Svenska vadgäller innehåll och form, samt vilka faktorer som påverkar deras känsla av motivation och delaktighet. Genom semistrukturerade intervjuer gavs fem gymnasieelever ur årskurs 1 och årskurs 2 möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Populismens påverkan på demokratisk fostran i kommunala och privata gymnasieskolor : En kvalitativ jämförande studie i hur gymnasielärare upplever demokratiundervisningen påverkas av populism i privat och kommunal skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emanuel Jörnbring; [2021]
  Nyckelord :Populism; utbildning; yrkesprogram; friskolor; friskola; politik; kommunal skola;

  Sammanfattning : The purpose of the study is based on an idea regarding how the success of populism in Sweden and the growth of private vocational upper secondary schools took place in parallel. How this relationship can be seen and how it affects the teaching became interesting questions that I wanted to answer. LÄS MER