Sökning: "Yrkesidentitet undersköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Yrkesidentitet undersköterska.

 1. 1. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Att vara man i vården : Manliga undersköterskor och vårdbiträdens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Karlsson; [2010]
  Nyckelord :vård och omsorg; synlighet; rollteori; könsmärkningsprocessen; yrkesidentitet; genus och vårdbiträde undersköterska.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att ta hand om äldre och sjuka i samhället har traditionellt sett varit kvinnors ansvar vilket har medfört att arbetet inom vården länge varit ett kvinnodominerat yrke men att det görs fler insatser för att mängden män ska öka inom vården. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka attityder och förväntningar som den manlige undersköterskan respektive vårdbiträdet möter i sin yrkesroll. LÄS MER

 3. 3. En studie om omvårdnadspersonal: diskurser kring kön, status och yrkesidentiteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Christensson; Frida Gunnarsson; [2009]
  Nyckelord :Äldreomsorg; omvårdnadspersonal; undersköterska; kön; vårdbiträde; yrkesidentitet ; status; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar om en ökning av antalet män inom omvårdnadspersonalen påverkat yrkets identitet och personalens vilja att höja yrkets status. Vi har utifrån fem semistrukturerade intervjuer och femton enkäter analyserat hur personalen på ett äldreboende i en kommun i Skåne ser på sig själva, sitt yrke och sin arbetssituation samt hur de ser på utbildning som ett verktyg att påverka dessa. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars val av gymnasieprogram - en studie av motiv och inställning hos elever på omvårdnadsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Enheten för lärarutbildning

  Författare :Anna Sjölin; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min avsikt med den här uppsatsen är att undersöka vilka motiv och vilken inställning som ligger bakom valet av gymnasieprogram i årskurs nio, mer specifikt omvårdnadsprogrammet. Jag vill också ta reda på vilken information som har haft mest betydelse för eleverna vid valet samt undersöka vilka framtidsplaner eleverna har. LÄS MER