Sökning: "Yrkespraktik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Yrkespraktik.

 1. 1. ”Att vara kvalificerad samtals-partner och rådgivare” -En kvalitativ studie om speciallärarutbildningen speciali-sering utvecklingsstörning Lise Persson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lise Persson; [2020-06-23]
  Nyckelord :speciallärare; specialisering utvecklingsstörning; kvalificerad samtalspartner; yrkespraktik; akademisering; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur utbildningsverksamheten på fyra lärosä-ten utformar undervisningen i relation till examensmålet ”visa förmåga att vara en kvalifice-rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling” inom spe-ciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning.Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och genomfördes med en kombination av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Ipad har blivit ett nytt sätt att lära sig på och ökar motivationen” : En flermetodsstudie om förskollärares uppfattningar och användning av digitala verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Bloss; Erika Nordin; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digitalisering; förskollärare; sociokulturellt perspektiv; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitalisering i sin yrkespraktik. Det på grund av att digitalisering har fått en ny framskrivning i den reviderade läroplanen för förskolan. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv och genomfördes med flermetodsforskning som ansats. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens utmaningar i en komplex yrkesvardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Andrén; Katarina Sunder Lindberg; [2020]
  Nyckelord :communitys of practice; komplex yrkesroll; situated learning; specialpedagogens utmaningar;

  Sammanfattning : Resultatet av studien kan visa vad blivande specialpedagoger har att vänta av sin blivande yrkesroll. Vi hoppas att genom studien kan ge läsarna en djupare förståelse för yrkets komplexitet och de utmaningar specialpedagoger kommer att möta i en framtida yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Kollegialt lärande för grundskollärare : En kvantitativ studie för att undersöka hur lärare arbetar med kollegialt lärande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :grundskollärare; kollegialt lärande; kompetensutveckling; professionellt lärande; Skolverket;

  Sammanfattning : Internationella studier påvisar sjunkande studieresultat för grundskoleelever vilket har medfört nationella satsningar på kompetensutveckling, framförallt Skolverkets satsning på kollegialt lärande. För att ta reda på om deltagande i dessa satsningar påverkar hur grundskollärares arbetar med kollegialt lärande skickades en webenkät ut till drygt 1300 kommunalt anställda F-9 lärare. LÄS MER

 5. 5. Förändringar lärare gör i sin dagliga praktik - ett agencyperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malm Ryd Jenny; [2019]
  Nyckelord :teacher agency; förändring; teacher-initiated change; teacher action; handlingar; yrkespraktik; lärare; teacher practice;

  Sammanfattning : Politically mandated development projects get attention in reports, assessments, plans and policies. Less attention is given to the small scale, local development-work made by teachers in schools everywhere, every day (Hultman, 2001). The aim of this study is to make, the small-scale changes that teachers make in their daily practice, visible. LÄS MER