Sökning: "Yrkesrelaterad stress"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Yrkesrelaterad stress.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kelly Andersson; Hedda Freij; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Coping; Copingstrategier; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Andersson, K & Freij, H. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. NYUTEXAMINERAD OCH HELT FÄRDIG : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Gunnarsson; Matilda Wiesel; [2020]
  Nyckelord :Experiences; newly graduated nurse; stress; Nyutexaminerad sjuksköterska; stress; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande för såväl student som för sjuksköterska. Vid negativ stress uppstår det en obalans mellan förmåga och krav och hälsan blir drabbad. Att få ett större ansvar samt vara oerfaren är väldigt krävande för den nyutexaminerade sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av yrkesrelaterad stress som skulle kunna leda till utbrändhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joakim Eriksson; Maja Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Burnout; Experience; Nurses; Stress; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete var ofta stressigt och långtidssjukskrivningar bland sjuksköterskor kunde till stor del kopplas till stress. Långvarig stress kunde leda till utbrändhet och tecken på utbrändhet var vanligt förekommande bland sjuksköterskor och försämrade deras arbetsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors hantering av yrkesrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Bomgren Camilla; Karlson Emma; [2018]
  Nyckelord :Coping; nurses and occupational stress; Hantering; sjuksköterskor och yrkesrelaterade stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjuksköterskor utsätts för stress på grund av yrkets höga arbetskrav. Stress i hälso- och sjukvården kan leda till negativa konsekvenser när det kommer till sjuksköterskors hälsa. De negativa följderna påverkar deras arbetsprestation samt medför en sämre kvalité i omvårdnaden för patienterna. LÄS MER