Sökning: "Yrkessocialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Yrkessocialisation.

 1. 1. Från Kunskap till Styrka : Professionsutvecklingen av yngre officerare i armén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pär Gånfält; Robert Jarl; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; military officer; Profession of Arms; Military Profession; military education; Swedish Army; apprenticeship; professional socialization; development of the profession; Försvarsmakten; officer; officersprofession; officersutbildning; armén; lärlingstid; yrkessocialisation; professionsutveckling;

  Sammanfattning : Utbildingen av officerare är och har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Sedan reformationen av officersutbildningen till Officersprogrammet för drygt tio år sedan – vilket för första gången även gav den nya fänriken akademisk kandidatexamen i krigsvetenskap – har den här frågan återigen aktualiserats. LÄS MER

 2. 2. Musikläraren i mötet med yrkeslivet - En intervjustudie i musiklärarens förhållande till sin identitet som lärare och musiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Philip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Musiklärare; Identitet; Socialisation; Yrkeslivet; Musiker; Lärare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Music teacher; Teaching profession; Musician; Teacher; Identity; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på hur nyexaminerade musiklärare ser på sin identitet som musiklärare och huruvida de också identifierar sig som musiker. Genom en kvalitativ intervjustudie har tre informanter svarat på frågor kring valet att bli musiklärare, musiklärarutbildningen och deras tidiga yrkessocialisation. LÄS MER

 3. 3. Att bli lånad till ett jobb : En kvalitativ studie om bemanningssjuksköterskor och deras upplevelser av att arbeta på korta uppdrag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Asta Skruzdyte; [2018]
  Nyckelord :Yrkessocialisation; lojalitet; utanförskap;

  Sammanfattning : ”Att bli lånad till ett jobb” är en kvalitativ studie om sociala relationer på arbetsplatser som sjuksköterskorna blir placerade på via bemanningsföretag. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för bemanningssjuksköterskornas arbetssituation, lyfta fram positiva och negativa aspekter och dem påverkande faktorerna för att öppna upp för möjliga förbättringar av arbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Den trygga arbetsplatsintroduktionens betydelse och effekter för yrkessocialisationen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Sporrong; [2017]
  Nyckelord :arbetsplatsintroduktion; meningsskapande; sjuksköterskor; yrkessocialisation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om arbetsplatsintroduktionens betydelse har visat på att socialisation sker både formellt och informellt och en bra introduktion kan ligga till grund för om man trivs och kommer in i arbetet på ett bra sätt. Syftet med denna studie var att genom kvalitativa intervjuer få fram fem sjuksköterskors erfarenhet av arbetsplatsintroduktion, för att få en förståelse av arbetsplatsintroduktionens betydelse för yrkessocialisation. LÄS MER

 5. 5. ”Här är din personal, kör!” : En kvalitativ studie om processen att gå från arbetarposition till tjänstemannaposition

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Hübinette; [2017]
  Nyckelord :Yrkessocialisation; Roll; Relationer; Professionell identitet; Tjänstemän;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes med syftet att få ökade kunskaper om upplevelser av yrkessocialisationsprocessen från en arbetarposition till tjänstemannaposition inom ett och samma företag. Följande huvudfrågeställning användes för att undersöka detta: Hur upplever löntagare processen det innebär att bli befordrad från arbetarposition till tjänstemannaposition inom ett och samma företag? Denna huvudfrågeställning delas sedan i tre underfrågor: Hur upplever löntagare att de lär sig sin nya roll i tjänstemannaposition? Hur upplever löntagare att relationen till tidigare kollegor i arbetarposition påverkar och påverkas? Hur upplevs det att den professionella identiteten påverkas av positionsbytet? Utifrån syftet och frågeställningarna genomfördes fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som genomgått denna process. LÄS MER