Sökning: "Ytor"

Visar resultat 1 - 5 av 1723 uppsatser innehållade ordet Ytor.

 1. 1. P-glykoprotein-mutationen - ABCB1-1Δ hos collies i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alice Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :P-glykoprotein; ABCB1; ABCB1-1Δ; MDR1; collie;

  Sammanfattning : P-glykoprotein är ett effluxprotein som uttrycks på olika luminala ytor i flera organ, bland annat tarmväggen, njurtubuli, i leverns gallgångar samt i blodhjärnbarriären. Proteinet kodas av genen ABCB1 hos hund. LÄS MER

 2. 2. Blågröna lösningar i en grå stadsdel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Hiller; Niklas Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Blågrön infrastruktur; dagvattenhantering; regnbäddar; biofilter; svackdiken; permeabel markbeläggning; öppet förstärkningslager; växtval; Gåsebäck; Helsingborg;

  Sammanfattning : Vatten är livsviktigt för allt liv på jorden, men vad händer när vattnet istället för resurs blir en belastning? Stora andelar hårdgjorda ytor i kombination med skyfall kan skapa problem i städer. I miljöer med mycket asfalt eller betong, förändras vattnets naturliga kretslopp. LÄS MER

 3. 3. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 4. 4. Värme och svalka i (bo)stadsmiljön. Urbana bostäder för ett föränderligt klimat genom passiv klimatreglering och ytor för odling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Filip Rahmn; [2024]
  Nyckelord :urban dwelling environments; passive climate control; climate- based building strategies; integrated climate control; health-threatening heat exposure; vernacular architecture; urban densification; urban greenery; urban farming; urban shade; urbana bostadsmiljöer; passiv klimatreglering; klimatbaserade byggnadssätt; integrerad klimatreglering; hälsofarlig värmeexponering; allmogearkitektur; stadsförtätning; stadsgrönska; stadsodling; stadsskugga; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Warm, warmer, warmest average temperatures on record. The year of 2023 was the hottest ever recorded on Earth. This heat record breaking development is described as “the new normal”, which means that future buildings must be designed with this new extreme weather normality in mind. LÄS MER

 5. 5. Hur avrinningskoefficienten varierar med återkomsttid - En jämförelse mellan fyra olika områden i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Nina Enger; [2024]
  Nyckelord :Runoff coefficient; Return period; Modelling; MIKE ; Floodings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As climate change progresses, heavy rainfall in Sweden is becoming more frequent and intense, coinciding with an increase in impermeable surfaces in urban areas. This raises the risk of flooding as drainage networks may exceed their capacity due to increased runoff. LÄS MER