Sökning: "Yusra Hassan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yusra Hassan.

  1. 1. Äldre patienters upplevelser av livet efter stroke : En litteraturbaserad studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Yusra Hassan; Grace Oldin; [2020]
    Nyckelord :Experience; health; participation; patient; stroke; Delaktighet; hälsa; patient; stroke; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige är stroke. Cirka 25 500 personer drabbas årligen och sjukdomen ökar. Stroke är en livshotande sjukdom som omfattar hjärninfarkt och hjärnblödning. Detta påverkar både människors psykiska och fysiska hälsa negativt. LÄS MER