Sökning: "Yvonne Beckmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yvonne Beckmann.

  1. 1. Pedagogiskt arbete med matematik och bild på förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Yvonne Beckmann; Agnieszka Sedzinski; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Arbetet belyser förskolepedagogernas förhållningssätt till matematik och deras sätt att uppfatta bild som ett pedagogiskt hjälpmedel i arbetet med matematik på förskolan.Utgångspunkten för arbetet utgörs av Läroplanen för förskolan Lpfö 98 och den vetenskapliga litteraturen inom området. LÄS MER