Sökning: "Yvonne Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Yvonne Hansson.

 1. 1. Simulating an Ecosystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
  Nyckelord :ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

  Sammanfattning : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. LÄS MER

 2. 2. “Ger du pengarna till mannen så kan du ju bara slänga dem i sjön” : En kvalitativ studie om hur jämställdhet och genus konstrueras inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erika Hansson; Amanda Persson; [2021]
  Nyckelord :social work; financial assistance; payment methods; gender; gender equality;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the handling process within financial assistance from a gender equality perspective, in order to problematize and create a deeper understanding of notions of gender in the social services. The different working methods of the social services were compared with the politically based gender equality goals. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och genus i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare samtalar om barn i aktiviteter med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; Julia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Genus; Kön; Könsskillnader; Programmering; Socialkonstruktionism; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare samtalar om barn i planerad undervisning med digitala verktyg. Dessutom ämnar examensarbetet att ge kunskap om genus i samband med förskollärares reflektioner och genom det finna olika tillvägagångssätt förförskollärare att verka för ett aktivt arbete med jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Vad modig han är! : Genusframställan och uttryck för mod och rädsla i bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Hansson (Bark fr.o.m. 200801); [2020]
  Nyckelord :Genus; bilderböcker; barnlitteratur; rädsla; mod;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom närläsning undersöka hur genus framställs och uttrycks i tre bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder, och även analysera om rädsla och mod uttrycks på könsstereotypa vis i dessa böcker. Böckernas karaktärer har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier kring narratologi samt ett egenkonstruerat motsatsschema av könsstereotypa uttryck och egenskaper. LÄS MER

 5. 5. En stor skara lysande män och några inklämda kvinnor i klänning: En diskursanalys av läromedel i historia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Hansson; Lovisa Svedlund; [2016]
  Nyckelord :gymnasieskolan; historia; Yvonne Hirdman; diskursanalys; läromedel; genus; makt; genussystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. LÄS MER