Sökning: "Yvonne Jacobsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yvonne Jacobsson.

 1. 1. ”Sverige är ett avlångt land” – en studie om lärandemål och bedömningspraktiker på språkintroduktion

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Jacobsson; [2018-06-12]
  Nyckelord :Bedömningspraktiker; språkintroduktion; nationella prov; lärandemål; sambedömning; kamratbedömning; nyckelstrategier; performansanalys; processbarhetsteorin; Bygga svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna både kvantitativa och kvalitativa studie har varit att empiriskt undersöka dels hur och mot vilka lärandemål bedömning av elevers kunskaper i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktion sker, och dels ta del av vad lärare anser om bedömningspraktiker och lärandemål i ämnet svenska som andraspråk på programmet. För att undersöka detta har jag som metod genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra lärare samt lagt ut en enkät i sociala medier, vilken har besvarats av 25 personer – alla verksamma på introduktionsprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lisa Jacobsson; [2013-08-06]
  Nyckelord :textbooks; Islam; Hinduism; gender theory; Jeanette Sky;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor essay is to examine the portrayal of women and men constructed in two textbooks aimed for religious studies. The aim is also to examine how the image relates to the curriculum directives on gender equality. The theory consists of gender theory based on work by Catharina Raudvere, Jeanette Sky and Yvonne Hirdman. LÄS MER