Sökning: "Yvonne Ljungqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yvonne Ljungqvist.

  1. 1. Drogfri och kvinna i dagens samhälle : En kvalitativ studie om före detta kvinnliga alkoholoch/eller narkotikamissbrukar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Anna Ljungqvist; Anna Carlén; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskapen kring före detta kvinnliga alkohol- och/eller narkotikamissbrukare som har lämnat missbruket bakom sig och vill bli en del av samhället. Grupper ställs utanför sammanhållningen i dagens samhälle, vilket tyder på en bristande hållbarhet. LÄS MER