Sökning: "Z-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Z-modellen.

 1. 1. Revisorers fortlevnadsvarningar och modellbaserad konkursprediktion : en jämförande studie av träffsäkerhet och nyckeltal avseende svenska konkursföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Forsling; Eddi Kopare Strand; [2018]
  Nyckelord :Going concern warning; auditing; bankruptcy prediction; Z”-model; accuracy; Fortlevnadsvarning; revision; konkursprediktion; Z”-modell; träffsäkerhet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör ämnet konkurser och behandlar två olika sätt att förutsäga dessa. Dessa tillvägagångssätt är dels revisorers fortlevnadsvarningar, vilket är det tillvägagångssätt som används idag, och dels beräkning med en konkursprediktionsmodell. LÄS MER

 2. 2. Kan nyckeltal förutse ekonomiska svårigheter i ett företag? : En tillämpning av Z-modellen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sofie Winblad; Maria Svanborg; [2009]
  Nyckelord :Z-modellen;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks finansiella nyckeltal och deras förmåga att kunna förutse konkurs hos små svenska privata aktiebolag inom tjänsteindustrin. Dessa nyckeltal erhålles från årsredovisningar som hämtas från affärsdata ett och två år innan konkurs för att utreda eventuella skillnader i prediktionsförmågan mellan de två åren bakåt i tiden. LÄS MER

 3. 3. Finansiell kris - en fråga för revisorerna?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Desiree Erlingsson; Ida Mattsson; [2004]
  Nyckelord :finansiell kris; nyckeltalsanalys; predikation; revisor; Z-modellen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva och precisera innebörden av finansiell kris sett ur ett revisorsperspektiv, samt huruvida revisorer bevakar ett företags ekonomiska ställning för att i tid upptäcka om ett företag är på väg in i en finansiell kris. Undersökningen grundar sig på fem djupintervjuer med revisorer i Malmötrakten. LÄS MER