Sökning: "Zacharias Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zacharias Danielsson.

  1. 1. "Det är svårt med appar och hela köret..." : En kvalitativ studie om pensionärers användning av sociala medier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Zacharias Danielsson; Hampus Fromell; [2019]
    Nyckelord :Sociala medier; internet; digital divide; socialt kapital; utanförskap.;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur svenska pensionärer ser på sin användning av sociala medier och på vilka sätt som sociala medier upplevs påverka både skapandet och upprätthållandet av relationer med den nära omgivningen. Studien ämnar även undersöka hur de uppfattar eventuella konsekvenser av sitt lägre deltagande i sociala medier, i relation till digitalt utanförskap. LÄS MER