Sökning: "Zahir Mukuri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zahir Mukuri.

  1. 1. KONSUMENTBETEENDE: EN STUDIE OM EN SUBKULTURS ADOPTERANDE AV VARUMÄRKEN

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Karlsson; Zahir Mukuri; Anis Khedher; [2011]
    Nyckelord :konsumentbeteende; huliganism; det sociala systemet; diffusion; varumärkeskapning; adoptionsprocessen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Författare: Marcus Karlsson, Anis Kheder and Zahir Muqurai Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur subkulturer värderar och tar sig an varumärken samt förstå hur dess konsumtion kan förhålla sig till adoptionsprocessen. Frågeställningar: Vilka är de bakomliggande faktorerna till att en subkultur adopterar varumärken? Hur kan adoptionsprocessen förhålla sig i en subkultur som casualkulturen? Metod: Netnografisk undersökning genomfördes för att lyfta fram de värderingar som finns inom en subkultur som huliganismen. LÄS MER