Sökning: "Zahra Ebrahimi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zahra Ebrahimi.

  1. 1. Kartläggning av nattfastans längd, undernäring och hälsorelaterad livskvalitet hos personer på äldreboende

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Zahra Ebrahimi; [2007-12-14]
    Nyckelord :Meal pattern; overnight- fasting; malnutrition; elderly; EQ-5D;

    Sammanfattning : IntroduktionUndernäring är ett stort problem hos äldre personer, som bor inom särskilt äldreboende(SÄBO), trots att detta går att förebygga, om man ha en välgenomtänkt individuell anpassadnutritionsplan för varje person. Det saknas kunskap om längden på nattfastan, undernäringoch hälsorelaterad livskvalitet hos äldre. LÄS MER