Sökning: "Zakrisson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Zakrisson.

 1. 1. How the Stock Market Rewards Green Bond Issuers : A Comparison of the Issuers’ Environmental Profiles

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Rahmberg; Zakrisson Jesper; [2022]
  Nyckelord :Green bonds; Event study; ESG; Europe; Sustainability; Abnormal Return;

  Sammanfattning : As global warming is becoming a bigger problem, sustainable investments and the issuance of green bonds have increased. In this article, we study the announcement returns of green bond issuers based on the environmental firm effort and the environmental appearance of the sector to see how the European market reacts to different types of issuers. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Asplind Forsberg; Alva Zakrisson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Återbruk av byggmaterial - En undersökning av framgångsfaktorer och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linn Lundkvist; Lovisa Dahlman Zakrisson; [2021]
  Nyckelord :Reuse; recycling; circular flow; sustainable development; material inventory; waste; waste hierarchy; building material; success factors; challenges.; Återbruk; återanvändning; återvinning; cirkulärt flöde; hållbar utveckling; materialinventering; avfall; avfallshierarkin; byggmaterial; framgångsfaktorer; utmaningar.;

  Sammanfattning : Sverige idag genererar byggbranschen 12 miljoner ton avfall per år. Enligt svensk lag ska avfallet sorteras för att öka möjligheten till återvinning och återbruk. Byggbranschen står för drygt 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige och genom att återbruka byggmaterial kan denna siffra reduceras. LÄS MER

 4. 4. Förmånsbestämda pensionsplaner : En studie om pensionsskuldens värderelevans och tolkningsutrymmet vid fastställande av diskonteringsränta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Lindberg; Marik Zakrisson; [2021]
  Nyckelord :pensionsredovisning; förmånsbestämda pensionsplaner; IAS 19; aktuariella antaganden; diskonteringsränta; värderelevans; redovisningsmanipulation;

  Sammanfattning : Denna undersökning avser att studera skillnader i vald diskonteringsränta mellan svenska noterade företag som tillämpar förmånsbestämda pensionsplaner. Den förmånsbestämda pensionsskuldens värderelevans ämnas undersökas samt relationen mellan verkställande direktörers kompensation och tillämpad diskonteringsränta. LÄS MER

 5. 5. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER