Sökning: "Zandra Li"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zandra Li.

  1. 1. Genusmedvetenhet i förskolan : Pedagogers genusmedvetenhet i dagliga arbetsituationer inom förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Zandra Söderberg; [2011]
    Nyckelord :Gender; Equality; Nursery School; Educators; Approach.; Genus; förskolan; jämställdhet; pedagog; förhållningssätt;

    Sammanfattning : My purpose with this study is to examine whether or how teachers are gender-conscious in preschool everyday situations. That is, if they are aware of their attitude and treatment of work on gender and what gender concept has relevance for educators. LÄS MER