Sökning: "Zandra Schwartz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zandra Schwartz.

  1. 1. Självvärdering och kamratbedömning : - som framgångsfaktorer i elevens kunskapsutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Zandra Schwartz; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER