Sökning: "Zanna Larsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Zanna Larsson.

 1. 1. ”DET ÄR DU SOM ÄR KAPTEN ÖVER SKUTAN OCH DU BESTÄMMER KURS” : EN INNEHÅLLSANALYS AV HUR FÖRÄLDRASKAPET FRAMSTÄLLS I PODCASTS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zanna Larsson; Mikaela Mélante Shibeshi; [2022]
  Nyckelord :föräldraskap; ideal; konstruktion; sociala normer; sociala medier;

  Sammanfattning : Föräldraskap är något som funnits i alla tider. Synen kring föräldraskap har förändrats över tid, förväntningar, ideal och krav har varierat i takt med de samhälleliga förändringarna. I dagens senmoderna samhälle innefattar föräldraskapet normer och förväntningar kring hur en förälder bör vara. LÄS MER

 2. 2. "Jag är så gammal att jag känner om det är något skumt" : En kvalitativt intervjustudie om äldres kunskap och källkritik i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Larsson-Auna; Zanna Nordberg; [2022]
  Nyckelord :source criticism; social media; elderly; swedes; media; digital literacy; media literacy; misinformation; fake news; digital divide; qualitative research; källkritik; sociala medier; äldre; svenskar; media; digital kunskap; mediakompetens; falsk information; fake news; digitala klyftor; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat och för generationer födda innan internets intågande i hemmen har inte användandet av internet och sociala medier alltid varit en självklarhet. Därför undersöker denna studie hur sociala och personliga aspekter hos svenska personer över 70 år påverkar motivation och attityd i användandet av sociala medier, hur de upplever sin digitala kunskap, hur de upplever att de förhåller sig källkritiskt till information på sociala medier och om de sprider informationen vidare. LÄS MER