Sökning: "Zara Brantberg Almberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zara Brantberg Almberg.

  1. 1. Youth theatre as a social environment

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Zara Brantberg Almberg; Anna Dahlberg; [2011]
    Nyckelord :Drama; social utveckling; relationer; självkänsla; pedagogiskt drama; sociala band;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om hur ungdomars sociala relationer formas och hur de upplever att deras självkänsla påverkas genom att vara kontinuerligt aktiva i drama. Vi, Zara och Anna, har båda läst Kultur, Medier och Estetik (KME) som huvudämne och har ett intresse i att fördjupa oss hur vida våra kunskaper kan komma till användning i våra framtida yrken som pedagoger. LÄS MER