Sökning: "Zasella Erza"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zasella Erza.

  1. 1. Språket som ett hinder för andraspråkselever inom problemlösningsområdet i matematik

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Zasella Erza; [2018-08-09]
    Nyckelord :Problemlösning; matematik; andraspråkselever; hinder;

    Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar matematikämnet för andraspråkselever i de lägre skolåren. Tidigare forskning har visat på att språket har en betydelsefull roll i matematiken vilket kan bli problematiskt för andraspråkselever. LÄS MER