Sökning: "Zead Behnan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Zead Behnan.

 1. 1. Marginalisering och ungas levnadsvillkor : – En studie om radikaliseringen och rekryteringen av unga män till terroristgrupper

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Zead Behnan al-Iskalachi; [2016]
  Nyckelord :Marginalisering; rasism; terror; anti-muslimism; symboliskt våld; unga män;

  Sammanfattning : Studien undersöker marginaliseringens socioekonomiska, politiska och kulturella konsekvenser för ökande radikalisering bland vissa ungdomar med invandrarbakgrund och hur socialt arbete kan motverka rekryteringen av dessa ungdomar till terroristgrupper. Uppsatsens vetenskapsteoretiska grund ligger i hermeneutiken och socialkonstruktivismen. LÄS MER

 2. 2. Marginalisering och ungas levnadsvillkor - En studie om kravallerna i Stockholmsförorter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Zead Behnan; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En systematisk litteraturstudie om utbildningsnivåns betydelse för ungdomars etablering på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Servet Yesil; Zead Behnan; [2012]
  Nyckelord :Ungdomar; arbetsmarknad; lågutbildade; högutbildade; utbud; efterfrågan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilken betydelse utbildningsnivå har för ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Genom en systematisk litteraturstudie har vetenskapliga artiklar inom området kritiskt granskats och sammanställts. LÄS MER