Sökning: "Zecira Musovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zecira Musovic.

  1. 1. Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ida Ahnberg Algerbo; Izabelle Borg Nilsson; Fanny Götesson; Zecira Musovic; [2018]
    Nyckelord :Varumärke; Personligt varumärke; Strategisk branding; the big five; arketyper Branding; Personal branding; Strategic branding; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet Seminariedatum: 2018-06-01 Kurs: FEKH29 - Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp Handledare: Jens Hultman Författare: Ida Ahnberg Algerbo, Izabelle Borg Nilsson, Fanny Götesson, Zecira Musovic Nyckelord: Varumärke, Personligt varumärke, Strategisk branding Syfte: Uppsatsens syfte är att genom kvalitativ forskning ge läsaren en insikt i hur ett starkt personligt varumärke kan möjliggöra processen från en elitidrottskarriär in i näringslivet. Vi ämnar även att undersöka hur det personliga varumärket kan förvaltas och påverkas under processens gång. LÄS MER