Sökning: "Zehra Okyapar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zehra Okyapar.

  1. 1. Men om det inte kan uppfyllas av föräldrarna, vad händer då?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Zehra Okyapar; [2019]
    Nyckelord :Barnperspektiv; Ekonomiskt bistånd; Ekonomiskt utsatta barn; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Socialsekreterare;

    Sammanfattning : Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd anses vara utsatta utifrån många olika perspektiv. Socialsekreterare har en lagförd skyldighet att vid ansökningar som rör barn beakta ett barnperspektiv och ta hänsyn till barnets bästa i syfte till att tillgodose barns behov samt arbeta på ett förebyggande sätt för barn vars familjer är aktuella på ekonomiskt bistånd. LÄS MER