Sökning: "Zeke Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zeke Olofsson.

  1. 1. Traditionsförmedling inom Sikhismen i Diasporisk Kontext

    C-uppsats,

    Författare :Zeke Olofsson; [2011]
    Nyckelord :Traditionsförmedling; Sikhism; Minoritetsfolk;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva en sikhisk grupps strävan att tradera sin religion och kultur i endiasporisk kontext med inriktning mot hur detta sker med avseende på barn och ungdomar. Frågeställningen ärformulerad i två huvudfrågor: Hur framställer några sikher i diasporan strategier för sikhisk traditionsförmedlingsärskilt i relation till barn och ungdomar i en sikhisk religiös sammanslutning, och Hur försöker den sikhiskagruppen samspela med den nya omgivningen? Studien är genomförd ur ett etnografiskt perspektiv meddeltagande observationer och etnografiska intervjuer som metod. LÄS MER