Sökning: "Zekun Du"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zekun Du.

  1. 1. Algorithm Design and Optimization of Convolutional Neural Networks Implemented on FPGAs

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Zekun Du; [2019]
    Nyckelord :Image Classification; Convolutional Neural Network; Top-1 Error; FPGA; Hardware Simulation; Bild Klassificering; Konvolutionellt neuralt nätverk; Top-1 Error; FPGA; Maskinvaru Simulering;

    Sammanfattning : Deep learning develops rapidly in recent years. It has been applied to many fields, which are the main areas of artificial intelligence. The combination of deep learning and embedded systems is a good direction in the technical field. LÄS MER