Sökning: "Zenita Nöretoft"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zenita Nöretoft.

  1. 1. NPS-diagnostiserade elever med ett digitalt kompensatoriskt hjälpmedel : Betydelsen av kompetens ur ett lärarperspektiv

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Elenore Bondesson; Zenita Nöretoft; [2019]
    Nyckelord :Kompetens; kompensatoriska hjälpmedel; digitala verktyg; NPS-diagnoser; klassrumsmiljö; relationer för motivation.;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt vilket område klasslärare ansåg att det krävdes mest kompetens inom. Vi har även undersökt vad som är den största utmaningen och inom vilket område klasslärarna önskar mer utbildning då de har en elev med NPS-diagnos i klassrummet som tilldelats ett digitalt verktyg som kompensatoriskt hjälpmedel. LÄS MER