Sökning: "Zhyar Osman Tahir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zhyar Osman Tahir.

  1. 1. Varför hamnar invandrare inom restaurangbranschen : En studie av 5 invandrares väg till deras liv inom restaurangbranschen i Umeå City

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Zhyar Osman Tahir; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet studie- och yrkesvägledning med syfte att redogöra och få en förståelse varför invandrare tenderar att hamna inom restaurangbranschen. För att uppfylla detta redogör uppsatsen för hur vägen till restaurangägare har sett ut för fem personer i centrala Umeå. LÄS MER