Sökning: "Zina Mustafa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zina Mustafa.

  1. 1. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Zina Mustafa; [2021]
    Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER