Sökning: "Zoe Bremner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zoe Bremner.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Zoe Bremner; Lisa Halldén; [2022]
    Nyckelord :Akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskans upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal anses vara den mest framträdande yrkesgruppen för en långvarig exponering av arbetsrelaterad stress. Detta har visats ge allvarliga konsekvenser för både den individuella hälsan och sjukvårdsorganisationen. LÄS MER