Sökning: "Zoraya Östholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Zoraya Östholm.

  1. 1. "Det är aldrig acceptabelt att utöva våld mot en partner, om inte..."

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Agnes Johansson; Zoraya Östholm; [2019]
    Nyckelord : Dating violence attitudes adolescents sexual abuse physical abuse knowledge of the law ;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka ungdomars attityder gällande fysiskt samt sexuellt våld i en känslomässig relation samt deras kännedom om samtyckeslagen och grov kvinnofridskränkning. För att kunna besvara syftet har enkäter delats ut på gymnasieskolor i Malmö vilka ungdomar i åldrarna 16 till 19 år har besvarat. LÄS MER