Sökning: "a kol"

Visar resultat 1 - 5 av 649 uppsatser innehållade orden a kol.

 1. 1. Hinder inom palliativ vård för patienter med KOL inom hemsjukvården : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Charlott Carlsson; Tolulope Eunice Sanusi; [2022]
  Nyckelord :COPD; district nurses; experience; home health care; palliative care; quality of life; distriktssköterskor; erfarenheter; hemsjukvård; KOL; livskvalitet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många miljoner personer lever med sjukdomen globalt. För att patienter med KOL ska uppnå en god livskvalité genom minskade sjukhusinläggningar krävs en god palliativ vårdinsats som ska ges i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Att inte kunna andas normalt : En litteraturöversikt om att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Andrew Habimana; Dominika Drozdowska; [2022]
  Nyckelord :Pulmonary Disease; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Life experiences; Quality of life; Suffering; Lungsjukdom; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; KOL; Livserfarenheter; Livskvalitet; Lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och globalt. I Sverige lider mellan 8-10 procent av alla personer över 50 år av KOL, vilket motsvarar fler än 400 000 personer. Endast 40 procent är kända av sjukvården vilket visar på ett stort mörkertal. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av KOL-skolans bidrag avseende fysisk aktivitet och kost : En kvalitativ studie inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Hjalmar Holm; Victor Flingmark; [2022]
  Nyckelord :KOL-skola; fysisk aktivitet; kost; upplevelser; intervjuer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige kan patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) få en utbildning om sin sjukdom genom att gå i en KOL-skola. Utifrån författarnas kännedom finns i dagsläget inga studier som utvärderar KOL-skolor i Region Östergötland. LÄS MER

 4. 4. Organiskt kol och potentiell metanproduktion i sediment från Alboránsjön

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marianne Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Alborán Sea; organic carbon; methane; modelling; Alboránsjön; organiskt kol; metan; modellering;

  Sammanfattning : Metan, en gas som är vida studerad i klimatsammanhang på grund av dess egenskaper som växthusgas och energikälla, har i denna studie fått uppmärksamhet i annan kontext i form av potentiell riskfaktor för tsunamin. I en samlad brittisk rapport från år 2009 har ett flertal studier pekat på möjliga faktorer som kan bidra till instabila sjö- och havsbottnar vilka har resulterat i undervattensskred med tsunami som följd. LÄS MER

 5. 5. Avsättning av Black Carbon i sediment från Odensjön, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Edward Allison; [2022]
  Nyckelord :Black Carbon; BC; Odensjön; flux; CTO-375; chemo-thermal oxidation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Black Carbon är resultatet av ofullständig förbränning av fossila bränslen och biomassa. Partiklarna blir luftburna i samband med förbränning och sprids över hela jorden. Utsläpp och spridning av BC är problematiskt, eftersom partiklarna har stor påverkan på människors hälsa och miljön. LÄS MER