Sökning: "abilities"

Visar resultat 1 - 5 av 1670 uppsatser innehållade ordet abilities.

 1. 1. APPLICATION OF PROCESSABILITY THEORY TO SFI STUDENTS’ L2 WRITING COMPETENCIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Reyhaneh Tajgardoun; [2020-01-22]
  Nyckelord :Swedish as a second language; language acquisition; L2 writing; morphology; processability theory;

  Sammanfattning : Aim: The main purpose of this study is to study the written proficiency of SFI students atdifferent morphological learning levels, and their ability to conjugate verbs, nouns,and adjectives using a wordless children book (frog-story).Theory: This study tries to link SFI levels of written proficiency to the levels of Pienemannhierarchy of language learning. LÄS MER

 2. 2. Utmanande uppgifter för elever med matematisk fallenhet : En granskning av uppgifter i matematikläromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Forsö; Gustav Klaesén; [2020]
  Nyckelord :fallenhet; läromedel; matematik; problemlösningsuppgifter; stimulera; uppgifter; utmanande; utmaning; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien är en läromedelsgranskning där uppgifter i valda läromedel granskas för att se ifall uppgifterna är utmanande för elever med matematisk fallenhet. Läromedlen i granskningen är ämnade för elever i årskurs 6. Uppgifterna som undersökts är läromedlens problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 4. 4. Det kooperativa lärandets påverkan på elever med olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Johan Heiling; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; group work; math*; learning disabilities; second language learning; grade school;

  Sammanfattning : Cooperative learning is a very common working method in grade school. The purpose of this study is to identify the effects that cooperative learning has on students with different abilities. Several articles covering different abilities have been selected for our analysis. LÄS MER

 5. 5. "Människor i kris kan ju inte jobba med förändring" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare resonerar kring föräldrars rätt till stöd när deras barn omhändertagits enligt LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Nilsson; Emma Silverberg; [2020]
  Nyckelord :Key words: theory of crisis; children in foster care; parents in crisis; compulsory care; social workers; social services; law of social work; 6:7 SoL; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Emma Nilsson and Emma Silverberg Title: People in a crisis are not able to work with change Supervisor: Helene Hansen Assessor: Mikael Sandgren The aim of this study was to examine social workers reasoning on social services support to parents of children placed in compulsory care. This study was based on the Swedish social services law, 6:7 Socialtjänstlagen, that describes that parents are entitled to support when their child is placed in foster care. LÄS MER