Sökning: "abort"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet abort.

 1. 1. MIN KROPP, MITT VAL En kvalitativ studie om kvinnors självbestämmande och upplevelser av abort relaterat till partners och kvinnosjukvården.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Magnusson; Emelie Ottosson; [2021-08-25]
  Nyckelord :self-determination; abortion; support; relationship; women s healthcare;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the importance assigned to the partner whenpregnant women are faced with the decision to have an abortion. We also wantedto examine women’s encounter with the women’s healthcare and what it looks likeduring an abortion. The method we used was qualitative interviews to answer ouraim and research questions. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av omvårdnad vid inducerad abort : En litteraturöversikt 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Vendela Rydbäck; Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 73,3 miljoner inducerade aborter utfördes årligen i världen mellan år 2015 och 2019. Knappt hälften av alla aborter som genomförs är idag otrygga. Kvinnor kan till följd av en genomförd abort drabbas av psykiska besvär som de kan lida av i flera år. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors autonomi - då och nu - En analys av rättsutvecklingen och synen på surrogatskap och abort

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elvira Croner; [2021]
  Nyckelord :rättshistoria; kvinnors autonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatskap är en aktuell och omdebatterad fråga. Varken altruistiska eller kommersiella surrogatskap är tillåtna i Sverige. Surrogatskap är en relativt ny företeelse och diskuterades för första gången på 1980-talet i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; aborträtten; Irland; religion; sociala värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. LÄS MER

 5. 5. Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2021]
  Nyckelord :Aborträtt; abolitionsbeslut; rättshistoria; legal history; abort; abortion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. LÄS MER