Sökning: "about interpreting"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade orden about interpreting.

 1. 1. ”Jag undrade om det hade med tolkandet att göra, Att det kunde bli en sådan missuppfattning” : En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av att använda teckenspråkstolk i möte med dövaklienter hos handläggare inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Felicia Edenfur; [2024]
  Nyckelord :teckenspråk; döva; teckenspråkstolk; socialtjänst; interkulturell kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social workers describe their experiences with using sign language interpreters in meetings with deaf or hard of hearing clients, and which procedures they follow in booking and using sign language interpreters. The study also examines if prior knowledge of and insight about deaf people and sign language affect the meeting, and if so, in what way. LÄS MER

 2. 2. Normer och lärande. : En studie av dynamiken mellan normer och medarbetares lärande på arbetsplatsen.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lindqvist Wenwen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase understanding of the relationship between norms and employee learning in the workplace. The study is aimed at employees' work experiences from different perspectives, such as collaboration, communication, organization of work, and room for action, and thereby highlights the dynamics between norms and employee learning in the workplace. LÄS MER

 3. 3. Moder Sveas döttrar – livsgiverskor för ett svenskt Sverige : En komparativ analys av reproducerandet av svensk nationalism i kvinnotidskrifterna Idun och Morgonbris mellan 1919–1927

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Svensk; [2024]
  Nyckelord :genus; genushistoria; nationalism; rashygien; 1900-tal; idun; morgonbris; kvinnotidskrift;

  Sammanfattning : Syftet för denna uppsats är att undersöka hur nationalism reproducerades i Sverige under 1920-talet. Uppsatsen gör detta från ett genusperspektiv genom att använda sig av Nira Yuval-Davis begrepp biologisk- och kulturell kvinnlig reproducerande av nationalism. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ fallstudie om New Public Managementseffekter på teckenspråkstolkars yrkesprofession och varför de väljer att lämna yrket

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kalle Löfgren; [2024]
  Nyckelord :New Public Management; tolk; teckenspråkstolk; tolkbransch; tolkbolag; tolkcentral; yrkesprofession; professionalitet; upphandling;

  Sammanfattning : This study is a qualitative case study about how the effects of New Public Management affect sign language interpreters and their industry. There is a shortage of sign language interpreters and many have left the profession. LÄS MER

 5. 5. Competing for the Curb: A Study of the Impact of Ride-Hailing Companies on Traditional Taxi Services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hampus Johansson; Sebastian Leijen; [2023-07-19]
  Nyckelord :Transportation Network Companies TNC ; Internet of Things IoT ; Business Model Canvas BMC ; Business Model Innovation BMI ; Transformation;

  Sammanfattning : In the bustling streets of Sweden, the emergence of Transportation Network Companies (TNCs) has shaken up the taxi industry, leaving incumbents grappling with the need to adapt their business models. While previous research has explored this phenomenon in other parts of the world, little is known about its impact in Sweden. LÄS MER